POTŘEBUJI SI VYŘÍDIT

návody na řešení vašich životních situací

Dovoz vozidla ze zahraničí + zápis

Kde a s kým můžete tuto situaci řešit ?

Kde nás najdete

Litoměřice, Topolčianská 447/1
Odbor dopravy a silničního hospodářství

Úřední hodiny

Pondělí a středa: 08.00 – 12.00, 13.00 – 17.00
Úterý a čtvrtek: 08.00 – 12.00

Vedoucí oddělení

Ivana Zapadlová, tel.: 416 916 508, ivana.zapadlova@litomerice.cz

Pracovníci
Elektronické objednání

Objednat se na pracoviště

Jaké doklady a informace musím přinést ?

Dovoz vozidel se řídí ustanovením § 34 a § 35 zákona č. 56/2001 Sb., v platném znění

Technickou způsobilost jednotlivě dovezeného silničního vozidla schvaluje obecní úřad obce s rozšířenou působností na základě písemné žádosti.

Technická způsobilost jednotlivě dovezeného silničního vozidla se neschvaluje podle těchto ustanovení, pokud se jedná o:

 1. silniční vozidlo, u něhož je státem poslední registrace jiný členský stát,
 2. silniční vozidlo, jehož technická způsobilost je schválena příslušným orgánem jiného členského státu, je-li schválení platné ve všech členských státech,
 3. silniční vozidlo, jehož typ byl uznán podle § 22 odst. 3, zákona č. 56/2001 Sb. nebo
 4. silniční vozidlo, na jehož schválení se použije ustanovení § 33 a zákona č. 56/2001 Sb.

Žádost o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného silničního vozidla musí obsahovat:

 1. druh a kategorii silničního vozidla, výrobce silničního vozidla, značku a obchodní název stanovený výrobcem, typ vozidla a obchodní označení vozidla,
 2. účel, pro který má být silniční vozidlo používáno, a
 3. údaj o tom, zda jsou požadovány výjimky z technických požadavků.


K žádosti o schválení jednotlivě dovezeného silničního vozidla žadatel přiloží:

 1. osvědčení o registraci silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla, bylo-li vydáno, a technický průkaz silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla, byl-li vydán, nebo jiný doklad o schválení technické způsobilosti vozidla,
 2. protokol o evidenční kontrole,
 3. doklad o celním odbavení vozidla, pokud bylo silniční vozidlo dovezeno z jiného než členského státu, a
 4. technický protokol vydaný zkušební stanicí
 5. zelenou kartu vydanou podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidel

Obecní úřad obce s rozšířenou působností schválí technickou způsobilost jednotlivě dovezeného silničního vozidla, pokud silniční vozidlo splňuje technické požadavky, které byly použitelné pro danou kategorii vozidla v České republice v době výroby vozidla, a od jeho první registrace v jiném státě neuplynula ke dni vystavení jednotné celní deklarace doba delší než

 1. 8 let, jedná-li se o vozidlo kategorie M1, M2, N1, L, O, T nebo S, nebo
 2. 5 let. Jedná-li se o vozidla ostatních kategorií, a
 3. splňuje emisní limity ve výfukových plynech podle normy EURO 2, jedná-li se o silniční vozidlo kategorie M1, M2 nebo N1.

Splnění podmínek se prokazuje technickým protokolem vydaným zkušební stanicí. Pokud obecní úřad obce s rozšířenou působností schválí technickou způsobilost jednotlivě dovezeného silničního vozidla, uvede v rozhodnutí údaje v rozsahu potřebném pro vydání technického průkazu vozidla, jedná-li se o silniční vozidlo, které podléhá registraci. U silničních vozidel, která nepodléhají registraci, vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností technické osvědčení silničního vozidla.

V případě, že za žadatele jedná osoba na základě plné moci, je nezbytné doložit originál plné moci s úředně ověřeným podpisem osoby, jenž plnou moc dává.

Formuláře

 

http://www.mdcr.cz/getattachment/Dokumenty/Silnicni-doprava/Elektronicke-formulare-%281%29/Elektronicke-formulare/Zadost-o-zapis-silnicniho-vozidla-do-registru-silnicnich-vozidel-%281%29.pdf.aspx?lang=cs-CZ

http://www.praha.eu/public/4c/b8/c6/2555476_833423_Zadost___A.pdf

 

Jaké jsou poplatky, jak je lze uhradit ?

Správní poplatky jsou hrazeny v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, na přepážkách registru silničních vozidel v hotovosti, nebo platební kartou na podatelně odboru dopravy a silničního hospodářství.

schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla 2.000,- Kč
schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla, jemuž bylo uděleno osvědčení o homologaci ES 1.500,- Kč
+ zápis do registru sil. vozidel - motocykl do 50cm3 300,- Kč
+ zápis do registru sil. vozidel - motocykl nad 50cm3 včetně motocyklu s přívěsným nebo postranním vozíkem nebo motorové tříkolky, popřípadě motorové čtyřkolky 500,- Kč
+ zápis do registru sil. vozidel - motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly 800,- Kč
+ zápis do registru sil. vozidel - přípojné vozidlo do 750 kg hmotnosti včetně 500,-Kč
+ zápis do registru sil. vozidel - přípojné vozidlo nad 750 kg hmotnosti 700,-Kč
poplatek na podporu sběru a využití autovraků EURO 0 a starší 10.000,- Kč
  EURO 1 5.000,- Kč
  EURO 2 3.000,- Kč
  EURO 3 a mladší 0,- Kč

Jaké jsou lhůty pro vyřízení ?

Postupuje se dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, kde je obvyklá lhůta vyřízení stanovena do 30 dnů.

Další informace

Shora uvedené informace se týkají vozidel dovezených ze zahraničí ze států mimo čl. státy Evropské unie, jiných smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru a Švýcarské konfederace.
Protokol o evidenční kontrole vydá stanice technické kontroly v těchto případech:

 • zápis vozidla do registru (dovoz silničních vozidel, stavby – přestavby vozidel atd.)

Protokol o evidenční kontrole musí být na jméno (název) přihlašujícího provozovatele a může být i součástí protokolu o pravidelné technické prohlídce (DEKRA).

Evidenční kontrola silničního vozidla je kontrola silničního vozidla prováděná stanicí technické kontroly spočívající v porovnání údajů uvedených v technickém průkazu silničního vozidla a v osvědčení o registraci silničního vozidla nebo v osvědčení o technické způsobilosti vozidla, pokud se jedná o vozidlo, které nepodléhá registraci, se skutečnými údaji a stavem vozidla.

Pokud se v textu hovoří o "dokladu o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla", rozumí se tím "zelená karta". Akceptovatelná je pouze originální verze zelené karty, kdy údaje jsou řádně vyplněné výpočetní technikou, strojem či rukou (tzn. v provedení zelený podklad, černý oboustranný tisk - na líci informace o konkrétním vozidle, platnosti zelené karty, číslo pojistné smlouvy, pojistníkovi a pojistiteli; na rubu pak vymezení územní platnosti zelené karty formou uvedení jmen a adres jednotlivých členských kanceláří), opatřená podpisy a razítkem.

Odkaz na životní situaci na portálu veřejné správy
https://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/116/123/4009.html#obsah 

Za správnost údajů zodpovídá

Bc. Jan Jakub, tel.: 416 916 509, jan.jakub@litomerice.cz

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost

20.12.2022


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Pá: 9-17 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2023 Město Litoměřice
Mobilní menu