POTŘEBUJI SI VYŘÍDIT

návody na řešení vašich životních situací

Oznámení změny v užívání stavby

Kde a s kým můžete tuto situaci řešit ?

Kde nás najdete

Stavební úřad, Pekařská 2, Litoměřice

Úřední hodiny

pondělí 8 – 17 hod, středa 8 – 17 hod, mimo tyto hodiny po dohodě.

Vedoucí

Ing. arch. Dominik Miko,  tel: 416 916 131 - 416 916 139, dominik.miko@litomerice.cz

Pracovníci

Ing. Libor Bezděka tel: 416 916 138, libor.bezdeka@litomerice.cz

Eva Březinová tel: 416 916 133, eva.brezinova@litomerice.cz

Jaroslava Ducká tel: 416 916 417, jaroslava.ducka@litomerice.cz

Lenka Gmitterová tel: 416 916 137, lenka.gmitterova@litomerice.cz

Richard Hercík tel: 416 916 231, richard.hercik@litomerice.cz

Jiří Hohenberger tel: 416 916 135, jiri.hohenberger@litomerice.cz

Petra Kellerová tel: 416 916 134, petra.kellerova@litomerice.cz

Rút Krejčová tel: 416 916 136, rut.krejcova@litomerice.cz

Pavla Křenová tel: 416 916 132, pavla.krenova@litomerice.cz

Rozdělení pracovníků stavebního úřadu dle katastrálních území

 

Jaké doklady a informace musím přinést ?

Předložit vyplněný formulář“ Oznámení změny v užívání stavby“, přiložit přílohy stanovené v části B žádosti.
To, o jaké doklady se bude jednat, lze určit jen na základě konkrétní žádosti, po poradě s příslušným pracovníkem stavebního úřadu.  

Formuláře

PDF https://www.mmr.cz/getmedia/468b864f-8c62-4c62-aca3-9c0eaf17a3dd/OZNAMENI-ZMENY-V-UZIVANI-STAVBY_2.pdf.aspx?ext=.pdf
DOCX https://www.mmr.cz/getmedia/ce80be70-7291-49d8-b2a0-0780050f53eb/OZNAMENI-ZMENY-V-UZIVANI-STAVBY_2.docx.aspx?ext=.docx

Jaké jsou poplatky, jak je lze uhradit ?

Správní poplatky za vydání souhlasu s ohlášenou stavbou, upravuje zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položka 18 sazebníku správních poplatků, poplatek se platí na základě výzvy, vydané stavebním úřadem.

Výše poplatku bude stanovena podle konkrétní žádosti podané stavebníkem a liší se dle typu a rozsahu stavby, pro kterou má být souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru vydán.

Na stavebním úřadu je možné poplatek zaplatit bezhotovostně kartami VISA, VISA Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení ?

Lhůty upravuje § 127 stavebního zákona. Je-li oznámení úplné a oznámená změna v účelu užívání splňuje podmínky podle § 126 odst. 3, nedotýká se práv třetích osob, nejde o záměr, pro který je vyžadováno stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí, nevyžaduje podrobnější posouzení účinků na okolí, nevyžaduje zkušební provoz nebo není třeba stanovit podmínky pro užívání nebo podmínky k zajištění ochrany veřejných zájmů, stavební úřad vydá souhlas se změnou v užívání stavby do 30 dnů ode dne oznámení.
Dojde-li stavební úřad k závěru, že oznámení není úplné nebo změna v užívání nesplňuje podmínky pro vydání souhlasu se změnou v užívání stavby, rozhodne usnesením, že oznámenou změnu v užívání stavby projedná v řízení; toto usnesení se oznamuje pouze oznamovateli a nelze se proti němu odvolat. Podané oznámení se považuje za žádost o povolení změny v užívání stavby; řízení je zahájeno právní mocí usnesení.  Pak platí lhůty uvedené pro vydání rozhodnutí uvedené v § 71 správního řádu, odst. 3.  Pokud nelze rozhodnutí vydat bezodkladně, je správní orgán povinen vydat rozhodnutí do 30 dnů, k nimž se připočítává doba až 30 dnů, jestliže je třeba nařídit ústní jednání nebo místní šetření, nebo doručovat veřejnou vyhláškou osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat nebo jde-li o zvlášť složitý případ. Dále se do lhůty k vydání rozhodnutí připočítává doba nutná ke zpracování znaleckého posudku nebo k doručování písemnosti do ciziny. Do uvedené lhůty se nezapočítává doba, po kterou je řízení přerušeno.

Další informace

Na portálu veřejné správy je níže uvedený odkaz na životní situaci, jedná se o další informace, které se přímo netýkají povolování staveb, ale doplňují téma povolování staveb o další informace.

https://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/101/108/

Za správnost údajů zodpovídá

Ing. arch. Dominik Miko,  tel: 416 916 131 - 416 916 139, dominik.miko@litomerice.cz

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost

8.4.2020


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Pá: 9-17 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2023 Město Litoměřice
Mobilní menu