VOLBA

prezidenta republiky

Volba prezidenta republiky 2023

Termín

 1. kolo volby
  Pátek 13. ledna 2023 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
  Sobota dne 14. ledna 2023 od 08:00 hodin do 14:00 hodin
 2. kolo volby
  Pátek 27. ledna 2023 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
  Sobota 28. ledna 2023 od 08:00 hodin do 14:00 hodin
Informace o způsobu hlasování

Kdy

 • Volba prezidenta republiky se koná na území České republiky v pátek 13. ledna 2023 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 14. ledna 2023 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
 • Případné druhé kolo volby prezidenta se na území České republiky uskuteční v pátek 27. ledna 2022 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 28. ledna 2023 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Voličem je

 • občan ČR, který nejpozději 14. ledna 2023 dovrší věku 18 let;
 • ve druhém kole pak i občan ČR, který nejpozději 28. ledna 2023 dovrší věku 18 let,

a nemá

 • omezenou svobodu z důvodu ochrany zdraví lidu a
 • omezenou svéprávnost k výkonu práva volit.

Volební místnost

 • Adresu volební místnosti a další potřebné informace zveřejní starosta nejpozději 15 dnů přede dnem volby, tj. nejpozději 29. prosince 2022, způsobem v místě obvyklým; pokud je v obci více volebních okrsků, starosta sdělí, která část obce a volební místnost náleží ke kterému okrsku.

Hlasovací lístky

 • Hlasovací lístky pro volbu prezidenta republiky jsou vytištěny pro každého kandidáta samostatně.
 • Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo kandidáta.
 • Hlasovací lístky obdrží voliči nejpozději 3 dny přede dnem prvního kola volby (10. ledna 2023).
 • Pro druhé kolo volby obdrží voliči hlasovací lístky až ve volební místnosti.
 • Vzorové hlasovací lístky a informace o případných tiskových chybách na hlasovacím lístku jsou zveřejněny ve volební místnosti.

Informace o vzdání se kandidatury nebo ztrátě volitelnosti

 • Ve volební místnosti se zveřejňují informace o případném vzdání se kandidatury nebo ztrátě volitelnosti kandidáta. Při zjišťování výsledků voleb se k hlasům odevzdaným pro takového kandidáta nepřihlíží.

Prokázání totožnosti

 • Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství České republiky
  • platným občanským průkazem,
  • platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem.
 • Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky potřebným dokladem, nebude mu hlasování umožněno!

Průběh hlasování

 • Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem. Na požádání mu komise vydá i sadu hlasovacích lístků.
 • Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.
 • S úřední obálkou a hlasovacími lístky se musí volič odebrat do prostoru určeného k vložení hlasovacího lístku do úřední obálky. Jinak mu nebude hlasování umožněno.
 • Volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek pro kandidáta, pro kterého se rozhodl hlasovat. Hlasovací lístek se nijak neupravuje.
 • Volič musí dbát na to, aby do úřední obálky vložil pouze jeden hlasovací lístek, jinak je hlas voliče neplatný.
 • Neplatné jsou rovněž hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky.
 • Volič hlasuje tak, že úřední obálku s vybraným hlasovacím lístkem vloží před okrskovou volební komisí do volební schránky.
 • S voličem, který nemůže ze zdravotních důvodů vybrat zvolený hlasovací lístek nebo nemůže číst, může být v prostoru určeném pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho vybrat a vložit do úřední obálky, a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.

Hlasování do přenosné volební schránky

 • Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních nebo rodinných, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb svoji okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky. Okrsková volební komise však může vysílat své členy s přenosnou volební schránkou pouze v rámci svého volebního okrsku.

 Druhé kolo volby prezidenta republiky

 • Pokud žádný z kandidátů nezíská v prvním kole nadpoloviční většinu hlasů, bude se konat druhé kolo volby prezidenta. Ve druhém kole kandidují pouze dva nejúspěšnější kandidáti z prvního kola.
 • Případné druhé kolo se bude konat v pátek 27. ledna 2023 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 28. ledna 2023 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
 • Pokud kandidát, který postoupil do druhého kola volby, přestane být volitelný nebo se práva kandidovat vzdá, postupuje do druhého kola volby kandidát, který v prvním kole získal další nejvyšší počet platných hlasů oprávněných voličů.
 • Hlasovací lístky kandidátů postupujících do druhého kola volby obdrží voliči až ve volební místnosti.
Hlasování ve zdravotnickém zařízení
Hlasování v zahraničí

Právo volit

voličem je státní občan České republiky, který alespoň ve druhý den volby prezidenta dosáhl věku nejméně 18let (v případě konání II. kola volby prezidenta také ve druhý den II. kola) a nevznikly u něj překážky ve výkonu volebního práva (tj. zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu, omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva).

V případě potřeby vám informace k volbám poskytnou

Ing. Mgr. Lachman Jaroslav  T: 416 916 119  e-mail: jaroslav.lachman@litomerice.cz
Bc. Tamáš Miroslav  T: 416 916 219  e-mail: miroslav.tamas@litomerice.cz
Kühnová Jana   T: 416 916 118  e-mail: jana.kuhnova@litomerice.cz
Viktorinová Helena  T: 416 916 117  e-mail: helena.viktorinova@litomerice.cz

Voličský průkaz

Žádost o voličský průkaz

Rezervace termínu

Vyplněnou žádost o vydání voličského průkazu předejte na MÚ Litoměřice, úsek občanských průkazů a cestovních dokladů – EVIDENCE OBYVATEL (OHLAŠOVNA), Mírové náměstí 17/9.

Informace k voličskému průkazu poskytne:

 Gašpárková Monika  T: 416 916 316  e-mail: monika.gasparkova@litomerice.cz

Formuláře

Kde lze o voličský průkaz žádat
 • U MÚ Litoměřice, úsek občanských průkazů a cestovních dokladů – EVIDENCE OBYVATEL (OHLAŠOVNA), Mírové náměstí 17/9.
 • Vždy v místě trvalého pobytu voliče.
 • Volič zapsaný v zahraničí do zvláštního seznamu voličů může požádat pouze příslušný zastupitelský nebo konzulární úřad.
Co se uvádí v žádosti
Jak a do kdy lze žádost podat
Kdy a jak volič průkaz dostane
Postup ve volební místnosti

 Informace pro zájemce o členství v okrskových volebních komisí

Přihláška k členství v okrskové volební komisi pro volbu prezidenta republiky je ke stažení ZDE

Dle § 18 odst. 2)  zákona č. 275/2012 Sb. o volbě prezidenta republiky může občan, který je oprávněn navrhnout kandidáta na funkci prezidenta republiky a jím podaná kandidátní listina byla zaregistrována, politická strana, politické hnutí nebo koalice, která má zastoupení v Poslanecké sněmovně nebo Senátu, anebo politická strana, politické hnutí nebo koalice, která nemá zastoupení v Parlamentu ČR
a v posledních volbách získala alespoň jeden mandát v územně příslušném zastupitelstvu kraje, delegovat 1 člena a 1 náhradníka do OVK.

Není-li takto dosaženo minimálního počtu členů OVK, jmenuje starosta města členy na neobsazená místa.

Zájemci o členství ve volební komisi mohou odevzdat vyplněnou závaznou přihlášku nejpozději do 14. 12. 2022 na podatelně MÚ Litoměřice, Mírové nám.15/7, nebo zaslat na e-mail:

Kdo se může stát členem OVK

Státní občan České republiky, který v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let (slib se skládá
na 1. zasedání OVK - 21. 12. 2022), u něhož nenastala překážka k výkonu volebního práva a který není kandidátem na prezidenta republiky.

Osoby zajišťující činnost volebních orgánů jsou povinny zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se v souvislosti s plněním úkolů volebního orgánu podle tohoto zákona dozvěděly o oprávněných voličích.

Povinností člena OVK je zúčastnit se 1. zasedání OVK

Termín 1. zasedání OVK pro město Litoměřice: 21.12.2022 v 15:00 hod.

Místo konání 1. zasedání volebních komisí

KULTURNÍ A KONFERENČNÍ CENTRUM LITOMĚŘICE, Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice-Předměstí

Výše zvláštní odměny za výkon funkce člena OVK

 Předseda   2 200 Kč + 1 000 Kč v případě konání II. kola voleb
 Místopředseda  2 100 Kč + 1 000 Kč v případě konání II. kola voleb
 Zapisovatel  2 100 Kč + 1 000 Kč v případě konání II. kola voleb
 Člen  1 800 Kč + 700 Kč v případě konání II. kola voleb
 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Pá: 9-17 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2023 Město Litoměřice
Mobilní menu